Powered by Blogger.
ഇവിടെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന വിവരങ്ങള്‍ ഇന്റര്‍നെറ്റിലെ വിവിധ സൈറ്റുകളില്‍ നിന്നും അഭ്യുദയകാംക്ഷികളില്‍ നിന്നുമെല്ലാം ലഭിക്കുന്നവയാണ്. അതു കൊണ്ടു തന്നെ ഇവ ഔദ്യോഗികമോ ആധികാരികമോ അവസാന വാക്കോ ആയിരിക്കുകയുമില്ല. അവയുടെ സാധുത ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ട ബാധ്യത പൂര്‍ണമായും വായനക്കാര്‍ക്കു തന്നെയായിരിക്കും. അതുമൂലമുണ്ടാകുന്ന ഏതൊരു കഷ്ടനഷ്ടങ്ങള്‍ക്കും ഹിന്ദി ബ്ലോഗിന് യാതൊരു ബാധ്യതയോ ഉത്തരവാദിത്വമോ ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല. കണ്‍ട്രോള്‍ കീയും f കീയും അമര്‍ത്തി സെര്‍ച്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. - hindirashtra@gmail.com

Archieve

May 2014

30-05-2014
വിദ്യാഭ്യാസ കലണ്ടര്‍ 2014-15ല click here
30-05-2014
29-05-2014School Pravesanothsavam 2014 -15
Directions - Song Lyrics
29-05-2014
മാര്‍ച്ചില്‍ നടന്ന എസ്.എസ്.എല്‍.സി. പരീക്ഷയുടെ ഉത്തരക്കടലാസുകളുടെ പുനര്‍മൂല്യനിര്‍ണ്ണയ ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.
28-05-2014Diploma Examination in Language Educations (Arabic/Urdu) March 2014   Result published: View Result
28-05-2014Diploma Examination in Language Educations
(Hindi) March 2014   Result published : View Result
25-05-2014NMMS Scholarship Final List 2014
SL.No
District
Category
1
Thiruvananthapuram
2
Kollam
NILL
3
Pathanamthitta
4
Alappuzha
5
Kottayam
6
Idukki
7
Ernakulam
8
Thrissur
9
Palakkad
10
Malappuram
11
Kozhikkode
12
Wayanad
13
Kannur
14
Kasaragod
NIL

HM/AEO Transfer2014-15

20-05-2014
Staff Fixation 2013-14 - Refixation of posts under 1:45 ratio in Govt./Corporate Management Schools - Directions
20-05-2014വെള്ളിയാഴ്ച അവസാനത്തെ പിരീയഡ് കല-സാഹിത്യം
16-05-2014
KGTE 2014 centre wise consolidated list has published:
View list in excel View list in pdf
KGTE Exam Hallticket published : Click Here to Download
Diploma Examination in Language Educations (Arabic/Urdu) March 2014   Result published: View Result
16-05-2014
Staff fixation 2013-14 - Schoolwise report                                            
09-05-2014 LSS/USS Exam 2014 - Results - Palakkad Dist Dt. 08/05/2014  
08-05-2014New Text Book Prices - govt.order
08-05-2014SSLC 2014(Private) Updated Result Published http://keralapareekshabhavan.in/images/sslc2014/alx.png 
08-05-2014
SSLC SAY Time Table Download: Click here
08-05-2014
SSLC SAY Hall Ticket Download : Click here
02.05.2014Guidelines for Higher Secondary School Transfer/Readmission(+1/+2).GO No.1826/09/Gen.Edn dtd 11.05.2009 and GO(rt) No.5947/12/Gen.Edn dtd 12/12/12
01.05.2014Friday Last Period : Extra curricular activity for students

April 2014

30.04.2014Private Study of Unaided students
30.04.2014Application for the post of Resource teacher under IEDSS 2014-15
28.04.2014Some useful Government Orders/Circulars for NCC ANOs(Special Thanks to Rajeev Joseph, English Blog)
28.04.2014ANOs are exempted from giving toll on National High Ways(Special Thanks to Rajeev Joseph, English Blog)
28.04.2014Canteen Facility for ANOs and Cadets (Special Thanks to Rajeev Joseph, English Blog)
26.04.2014SAY EXAMINATION 2014
SSLC 2014 SAY : Notification : Application Form
THSLC 2014 SAY : Notification : Application Form
AHSLC 2014 SAY : Notification : Application Form
THSLC(HI) 2014 SAY : Notification : Application Form
26.04.2014SSLC2014 : Online Registration for Scrutiny/Photocopy/Revaluation of the Answer Script : Circular
26.04.2014SSLC (HEARING IMPAIRED) : Application for Scrutiny/Photocopy/Revaluation of the Answer Script
26.04.2014AHSLC/THSLC EXAMINATION 2014 : Application for Scrutiny/Photocopy/Revaluation of the Answer Script
26.04.2014SSLC EXAMINATION 2014 - Revaluation - Circular
26.04.2014Teachers Online Transfer - Extention of verification date - Regarding
26.04.2014SSA - BRC Trainer : Press Release - Application Form
26.04.2014SRG Training 2014 : Letter - List
26.04.2014Guidelines for the conduct of Govt Servants - Regarding conduct of Elections
26.04.2014Conducting Vacation Classes - Regarding
26.04.2014Interest free Medical Employees - Modification to Application Form
24.04.2014Implementation of e-submission of Spark Bills - Whole of Kerala
24.04.2014Loans and Advances - Recovery during April - Postponed
23.04.2014Additional Skill acquisition programme
Notification | School List
16.04.2014OBC Pre-Matric : Beneficiary List announced
12.04.2014Inter District Transfer 2014-15 - Instructions - Cir. Dt. 04/04/2014
11.04.2014Minority Pre-Matric - Correction in Student Details - Regarding
10.04.2014Text Book Indent (Warning from DPI)
05.04.2014Text Book Indent of Un-Aided Schools - Regarding
04.04.2014Inspire Award - DM-Letter - School Authority User Manual
04.04.2014E-Management of Inspire Award Scheme (E-Mias) - Regarding
04.04.2014E-Management of Inspire Award Scheme (E-Mias) - Regarding
04.04.2014NuMats - Result 2014
03.04.2014Clarification on the salary benefits for the Special Recruitment teachers in training period
03.04.2014Student Police Cadet : School Level Non-Residential Summer Camp
03.04.2014Student Police Cadet : Insignia for CPOs

March 2014

17.03.2014SPARK- Updation and validation of data ; Instructions issued.Circular No 25/2014/Fin Dated 17/03/2014
16.03.2014Updation of data of employees in SPARK application - Time limit fixed direcrions Issued
16.03.2014Online submission of Salary Bills -Instructions issued
16.03.2014Online General Transfer- Primary/HS/PD Teachers Reg.
15.03.2014SPARK : E- Submission of Salary Bills SDO's - DDO's
15.03.2014Directions on conducting study tours
14.03.2014Income Tax Statements: No fee for late filing up to 31-3-2014
12.03.2014Text Book Distribution - Online Indent Submission - Regarding
02.03.2014Protection of Children from Sexual Offences - Made Simple

Feb 2014

14-02-2014
Higher Secondary Education - LWA granted for B.Ed Training - Service benefits for LWA period - G.O.(MS)No.9/2014/G.Edn Dt. 08/01/2014  SSLC Exam March 2014 - IT Examination Cir. Dt. 13/02/2014 Childline Posters in all the Primary class rooms Cir. Dt. 11/02/2014  Revival Period of lapsed policies under SLI/GIS - Cancellation of Government Order -G.O.(P)No.39/2014/Fin Dt. 27/01/2014  Group Insurance Scheme - Modified Table of Benefits to the Group Insurance Scheme - G.O.(P)No.38/2014/Fin Dt. 25/01/2014  Completion of UID Enrollment 2013-14 - Avoiding further delay - Cir.Dt. 10/02/2014 Probability of Sunstroke and Sunburn in light of increasing incoming solar radiation-reg. Lr.No. Dt. 03/02/2014  SSLC March 2014 - IT Examination - Instructions Dt. 23/01/2014  Student Cadet Police - Aid from Local Self Governement - Orders Issued G.O.(Rt)No.3/2012/LSGD Dt. 02/01/2012  Infrastucture Development of Minority Institutions (IDMI) - Application invited for the year 2014-15 Notification Dt. 12/02/2014  Free Uniform Distribution - Compliance with Technical Specification Cir. Dt. 12/02/2014  National Pension Scheme (NPS) - PRAN - Registration form Dt. 12/02/2014  Online submission of Salary Bills - Ernakulam District - Instructions - Cir.No. Dt. 11/02/2014   Instructions to SDOs  Instructions to DDOs Diploma in Language Education (Hindi) 2014-15 - Application Dt. 07/02/2014  Noon Meal Scheme - School Inspection - Instructions on hiring of vehicles - Cir. Dt. 29/01/2014  LSS USS Exams 2014 - Instructions on conducting exams Cir.Dt. 05/02/2014 Hindi Diploma in Language Course (Self Finance) - 2014 -15 - Notification Dt. 29/01/2014 
04-02-2014
04-02-2014
01-02-2014
01-02-2014
01-02-2014
01-02-2014

jan 2014

30-01-2014
30-01-2014
30-01-2014
30-01-2014
30-01-2014
28-01-2014
28-01-2013
18-01-2013
18-01-2013
18-01-2013
18-01-2013
17-01-2013
17-01-2013
17-01-2013
16-01-2013
16-01-2013
15-01-2013
15-01-2013
14-01-2013
12-01-2013
10-01-2013
09-01-2013
erala Engineering Agriculture Medical Entrance Examination 2014- Online Application KEAM 2014 : Pre-requisites | Photo guidelines | How to Apply | Prospectus | Notification | List of Post Offices | Reasons for Rejection | FAQ | Help Desk
07-01-2013
07-01-2013
01-01-2013
04-01-2013
02-01-2013
Applications are invited from teacher to act as Master Trainers in English - Terms and Conditions | Application Form
01-01-2013

Dec 2013

30-12-2013
30-12-2013
17-12-2013
Rearrangement of Officers in HSS and DEOs
Order No.D4/58269/2010/DPI dated10/12/2013
17-12-2013
Circular - Guidelines for supply of free uniform to students
Circular No. SP2/42544/13/DPI dated 05/12/2013
Circular No. SP2/42544/13/DPI dated 13/12/2013
Annexure - I | Annexure - II | Annexure - III | Annexure - IV
14-12-2013
08-12-2013
08-12-2013
State Level C.V.Raman Essay Writing Competition 2013 -14 1. Result Sheet 2. Photos of prize winners
28-11-2013
എല്‍.എസ്.എസ്.യു.എസ്.എസ്. പരീക്ഷകള്‍ 2014 ജനുവരി 25-നും പ്രതിഭാധനരായ വിദ്യാര്‍ത്ഥികളെ കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള സ്‌ക്രീനിംഗ് ടെസ്റ്റ് ഫെബ്രുവരി ഒന്നിനും നടത്തും. പരീക്ഷയുടെ നടത്തിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജില്ലാ ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ആഫീസര്‍മാര്‍ക്കുള്ള വീഡിയോ കോണ്‍ഫറന്‍സ് ഡിസംബര്‍ മൂന്നിന് ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് രണ്ട് മണിക്ക് നടത്തും.
28-11-2013
SSLC 2014 forms to downloadA List | B list | Other forms
21-11-2013
Kerala School Sports 2013-2014 Results - School wise points - Order of Events
20-11-2013
Second Term Exam Time Table: High School | LP/UP
19-11-2013
National Teachers award 2013-14 Guidelines - Notification - Proforma -1 - Proforma - 2
18-11-2013
KASTURIRANGAN REPORT (KERALA) : An Overview Part 1 | Part 2
17-11-2013
16-11-2013
16-11-2013Dearness allowance arrears-Crediting to Provident Fund Accounts-Time limit extended
15-11-2013
SSLC 2014 - Application for Supervision Gulf Region - Lakshadweep
14-11-2013
14-11-2013
14-11-2013
11-11-2013
K-TET-2013 Result Published
11-11-2013
 APPLICATION FOR THE CORRECTION IN SCHOOL RECORDS (SCHOOL GOING STUDENTS ONLY)
Circular | Form & Instructions | Proceedings
11-11-2013
11-11-2013Celebration of National Education Day on Nov 11
10-11-2013
D.Ed - Instructions - Guidelines - Sample Question Papers - 1 - 2
10-11-2013
10-11-2013
10-11-2013SLI- Revised Table
10-11-2013Digital Signature User Manual
28-10-2013Departmental test 2014.Notification
28-10-2013Public Holidays 2014
28-10-2013
28-10-2013
25-10-2013
24-10-201316th State Special School Kalolsavam 2013 -14
24-10-2013Departmental Test (Jan-2014) - Notification issued
24-10-2013
22-10-2013
Online submission of Salary Bills - Instructions Issued
Circular - Instructions to DDOs - Instructions to SDOs
22-10-2013
23-10-2013
23-10-2013
23-10-2013
22-10-2013Income Tax Filing of Quaterly TDS Strict Directions
22-10-2013
Children's 6th Ecological Congress date extented
Press Release - Details & Application Form
22-10-2013
22-10-2013
22-10-2013
22-10-2013

Malayalam Day and Classical Language Week Celebrations- Guidelines issued
19-10-2013നവംബര്‍ ൧ - " മലയാളം - ശ്രേഷ്ഠഭാഷാ ദിനം "
കുറിപ്പ് | ഉത്തരവ് ‌| പ്രതി‍ജ്ഞ
21-10-2013
21-10-2013
Circular about dress Code of Teachers (Teachers can use Churidar in Schools) : Latest Circular | Old Circular
21-10-2013
21-10-2013Application for the post of Teachers in G.V Raja Sports School, Thiruvananthapuram
19-10-2013നവംബര്‍ ൧ - " മലയാളം - ശ്രേഷ്ഠഭാഷാ ദിനം "
കുറിപ്പ് | ഉത്തരവ് ‌| പ്രതി‍ജ്ഞ
19-10-2013
18-10-2013
18-10-2013Online submission of Salary Bills - Instructions Issued 
Circular
 - Instructions to DDOs - Instructions to SDOs
14-10-2013
STD X &IX Mark list cum Progress report- Excel Programme Prepared by Narendran.C.V, HSST, BEMHSS, Kasaragod
14-10-2013Noon Feeding Planner Plus V 1.3 | Help filePrepared by Sudheer Kumar T K, KCALP School, Eramangalam
05-10-2013"Ammuvinte Attinkutty" - Goat Rearing Program - 
Details | Application Form
04-10-2013K-TET Answer Key - Category 1 - Category 2 - Category 4

SEPT 2013

SEPT
21-09-2013     SSLC 2014 - Age Relaxation

07-09-2013Instructions - NTSE - NMMS

AUGUST 2013

14-08-2013Onam Exam Time Table 2013 LP and UP,  Muslim Schools

JULY 2013

23-07-2013
23-07-2013
Scholarship and Aid - Click Here
23-07-2013Sanskrit Day DPI Circular
20-07-2013
School Codes Phone Numbers  * Higher Secondary Schools  * High Schools

*കലണ്ടറുകള്‍
               *1 GOVT.CALANDER
               *3 VIJNANA CALANDER 
*പത്താംതരം തുല്യത. വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ക്ലിക് ചെയ്യുക
*1. Circular for school parliament  2013-14 Academic year
*2) 5/11/2007സ്കൂള്‍ പാര്‍ലിമെന്റ്  സര്‍ക്കുലര്‍ കോടതി വിധി
*ന്യൂനപക്ഷ പ്രീമെട്രിക് സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പിന് അക്കൗണ്ട് നിബന്ധനകളില്‍ ഇളവ്.
*സ്‌കൂള്‍ ഉച്ചഭക്ഷണ വിതരണം : നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ പുറപ്പെടുവിച്ചു.
*HSC- Aided-Teaching Posts and Lab Assistant Posts-Created and upgraded for the years 2011-12 and 2012-13
*Supreme Court Order -Suchithwa Mission
*Logo for the Kerala State Commission for Protection of Child Rights
*RMSA - Application for the post of Computer operator cum Accounts clerk
*Circular-Educational Assistance to children from women headed families
*Digital Signature - Explanation05-07-2013     Rejoining at the fag end of an academic year. direction issued
*Sports, games fund enhanced. UP 5/- HS 10/- 
*39 വയസ്സായാലും എയ്ഡഡ് സ്കൂളില്‍ ചേരാം.
*UP, HS കുട്ടികളില്‍ നിന്ന് കലോത്സവ ഫണ്ട് കൂടിയ നിരക്കില്‍പിരിക്കാനുത്തരവ്
*LP,UP School section CCE Teachers training 2b scheduled to July 15-30
*Best PTI Award 2012 - 2013 Click here to download Notifications and Application form
* പ്രധാനദ്ധ്യാപകന്‍ ലിവാണെങ്കില്‍ ചാര്‍ജ് ആര്‍ക്ക് നല്‍കണം. ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
*ഉച്ചഭക്ഷണത്തിനുള്ള സോഫ്റ്റ്വേര്‍ ലഭിക്കുന്നതിനായി ഇവിടെ ക്ലിക് ചെയ്യുക
28-06-201      Transfer and posting of officers 1,  2,  
27-06-2013    ഉച്ചക്കഞ്ഞി വിതരണം കണക്ക് ശരിയാക്കുന്ന ഉപായ സോഫ്റ്റ്വേര്‍
                    150 പേര്‍ക്ക്,  500 വരെ പേര്‍ക്ക്
25-06-2013     Aptitude Test - by Kerala Niyamasabha Secretariat
                       Notifications | Guidelines | Question Bank
25-06-2013     Anti - Drug Pledge for June 26
21-06-2013     Pre-Matric Scholarship
Circular 1 | Circular 2 | Circular 3 | Application Form
20-06-2013     Proforma for the eligible students for LSS/USS scholarship 2013 : Proforma for LSS | Proforma for USS
19-06-2013     STATE ELIGIBILITY TEST - 2013: ANSWER KEYS (Published on 19/06/2013)
18-06-2013     ICT Training - 2013
17-06-2013     Selecting Best PTA 2012-13
16-06-2013     CCE Details of DRG Training
16-06-2013     CCE DRG Training – Circular
14-06-2013     Beneficiary List : Incentive to Girls | N M M S
07-06-2013     THSLC Revaluation Result 2013
07-06-2013     CCE-SRG Training - Cricular
03-06-2013     Inspire Award 2013
03-06-2013     C.E Marks - Training for SRGs
03-06-2013     NMMS - Aadhaar - Circular
03-06-2013     IEDSS - Medical Camp - Circular
03-06-2013     Subrato Cup Football Tournament

© hindiblogg-a community for hindi teachers
  

TopBottom